Polityka prywatności

Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że:
1.    Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu wysyłki newslettera jest TALPA SOFT spółka z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 29
3.    Dane osobowe będą przetwarzane w celach wysyłki newslettera.  
4.    Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, bym mógł otrzymywać newsletter.
5.    Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywania newslettera odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO).
6.    Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
7.    Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.    Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 lat.
Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
9.    Moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych
10.    Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. [Jeżeli dane miałyby być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania – konieczne jest przekazanie tej informacji, w tym także informacji o zasadach podejmowania tych decyzji oraz o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą].
11.    Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.